{}

Deklaracja dostępności

Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach zobowiązuje się  zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mdk-bartoszyce.pl
Data publikacji strony internetowej: 2021-10-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-05
Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna  z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne brak możliwości tłumaczenia treści zawartych na stronie w innych językach
Wyłączenia Powodem niezgodności są dozwolone wyłączenia - treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019r., i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-10
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-05
Deklarację  sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Stankiewicz.
E-mail: mdkbart@wp.pl
Telefon: 89 762 38 05
Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić  niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztę lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Bartoszycach
Adres: ul. Bohaterów Warszawy 6
11-200 Bartoszyce
E-mail: mdkbart@wp.pl
Telefon: 89 762 38 05
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach, ul. Bohaterów Warszawy 6, 11-200 Bartoszyce. Przy wejściu głównym MDK znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. W środku budynku MDK nie są zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń osób poruszających się na wózkach. Możliwy jest bezpośredni dojazd do budynku. W budynku zapewniona jest informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. W budynku MDK umożliwia się wstęp osobie korzystającej z psa asystującego. Futryny wszystkich drzwi są pomalowane w kolorze kontrastowym do koloru ścian. W budynku oznaczone są piętra w formie wizualnej. Drogi i kierunki ewakuacji oznaczone są w formie wizualnej (farba fosforyzacyjna) W terminie powyżej 3 dni roboczych możliwe jest skorzystanie z tłumacza języka migowego Opracowane są procedury ewakuacyjne, a pracownicy są przeszkoleni w tym zakresie
Aplikacje mobilne Młodzieżowy Dom Kultury w Bartoszycach udostępnia następujące aplikacje mobilne: aplikacja na portalu społecznościowym  Facebook
 

Skip to content